Profisol
rörskål med mineralull och med cellgummi

Fuktiga isoleringsmaterial isolerar inte!

Fuktig isolering fungerar lika dåligt som en våt yllerock på vintern. De skyddar varken anläggningarna mot energiförluster eller korrosion. En undersökning som Fraunhofer Instituts für Bauphysik bekräftar att Armaflex isoleringsmaterial skyddar mycket bra mot fuktupptagning. Det elastomeriska isoleringsmaterialet med slutna celler ökar även anläggningarnas energieffektivitet på lång sikt. Användning av mineralfiberprodukter på kylledningar är däremot en icke kalkylerbar risk som kan leda till avsevärda följdkostnader.

Kondens – varje isolerings värsta fiende

För teknisk isolering är kondensvatten den värsta fienden: Om det bildas fukt på ytan av ledningarna eller om vattenånga obehindrat tränger in i isoleringen utifrån så fungerar inte isoleringssystemet. Det lömska med fuktinträngning är att processen inte är synlig. Kondensvattnet bildas under isoleringen på rörytan. Oftast upptäcker man inte att isoleringen har slutat fungera förrän materialet är så fuktigt att det droppar från det eller det bildas is på ledningen.

Om fukt tränger in i isoleringen,

  • ökar energiförlusterna,
  • kan korrosion bildas under isoleringen,
  • kan mögelsvamp växa och
  • det uppstår höga reparations- och följdkostnader.

Isoleringseffekten avtar snabbt och sett på lång sikt förlorar isoleringen sin funktion. Den centrala frågan vid val av isoleringsmaterial är alltså hur bra materialet är skyddat mot fuktupptagning.

(1) Ytorna på rörledningarna efter att de olika isoleringsmaterialen har tagits av

(Bild: Ytorna på rörledningarna efter att de olika isoleringsmaterialen har tagits av)

Olika isoleringsmaterial i oberoende test

För att undersöka fukt- och kondensvattenförhållandet i olika isoleringsmaterial har Fraunhofer Institut für Bauphysik (Stuttgart) utfört ett praktiskt test på uppdrag av Armacell. Testobjekten var mineralfiber, PUR och FEF (flexibelt elastomeriskt isoleringsmaterial). Medan det elastomeriska materialet med slutna celler har en ”integrerad” fuktspärr och ånggenomgångsmotståndet är uppbyggt över isoleringens hela tjocklek – cell för cell – är den begränsad till en relativt tunn aluminium- resp. PVC-folie hos mineralfiber- och PUR-produkterna. Under byggpraktiska förhållanden är det dock nästintill omöjligt att utföra lamineringar så att tillräckligt hög diffusionstäthet uppnås. Rörupphängningar, böjar, T-kopplingar, ventiler, inbyggnader etc. är nästan aldrig helt ångtäta. Motsvarande skador på isoleringssystemet, som snarare är regel än undantag i praktiken, simuleras genom att borra två små hål (Ø 5mm) 5mm djupa in i ytan på tre av de totalt sex testkropparna. Testförhållande i klimatkammaren valdes medvetet moderata: Ledningarna kördes med en medietemperatur på 20 °C. Som omgivningstemperatur definierades 35 °C och en relativ luftfuktighet på 55 %. Under dessa förhållanden pågår testet i 33 dagar.

Kondensvattenbildning på rörledningarna

Under såväl PUR- som under mineralullsisoleringen hade det redan under denna relativt korta testperiod samlats en avsevärd mängd fukt. Även under dessa moderata förhållanden kunde fuktspärren inte förhindra upptagning av vattenångan. Däremot har ingen fukt diffunderat i det elastomeriska isoleringsmaterialet och även rörytan är torr. Medan röret som isolerats med FEF efter 33 dagar inte visad upp något som helst tecken på kondensvatten misslyckades mineralfiberisoleringen, såväl den med som den utan skador, direkt vid början av försöket.

Långsiktiga följder av en fuktgenomgång

För att undersöka de långsiktiga effekterna av fuktupptagningen har Fraunhofer Institut baserat på resultaten gjort beräkningar och simulerat hur isoleringsmaterialen beter sig under en förmodad tidsperiod på tio år. Medan värmeledningsförmågan (λ) hos FEF-isoleringen endast hade ökat med ungefär 15 % efter tio år hade λ-värdet för mineralull försämrats med 77 % och PUR-isoleringen med 150 %. Värmeledningsförmågan ökar med varje volymprocent fuktinnehåll och isoleringseffekten försämras snabbt. Följderna är inte bara konstant ökande energiförluster under drift utan även en minskning av yttemperaturen. Om denna sjunker under daggpunkten bildas kondens och risken för korrosion ökar.

Elastomeriska isoleringsmaterial skyddar mot kondens

Det är endast om isoleringsmaterialet är skyddat mot fuktupptagning som kondensbildningen på rörytan och ökning av värmeledningsförmågan förhindras under driftstiden. Värmeledningsförmågan måste ses som ett startvärde eller ”torrt λ-värde” och får endast avgöras i kombination med ånggenomgångsmotståndet genom materialvalet. Med andra ord: Ett isoleringsmaterial med mycket bra ”torrt λ-värde” men lågt ånggenomgångsmotstånd är ett mycket dåligt val.

Vid en fullständig fuktgenomgång av isoleringsmaterialet är den ökade energiförbrukningen oftast det minsta problemet. Mögelsvamp, skador på konstruktionen, t.ex. vi nerhängda tak eller störningar av industriella processer på grund av underhålls- och stilleståndstider kan leda till enorma kostnader.

Ta inga onödiga risker

Vid användning av isoleringsmaterial med öppna celler inom kyltillämpningar tar planerare och installatörer en onödig risk som kan komma att stå dem dyrt. Tillverkare av mineralfiberprodukter propagerar för att deras isoleringsmaterial även kan användas vid kyltillämpningar. Även om dessa system uttryckligen marknadsförs som kylisoleringsmaterial handlar det om mineralfiberprodukter med öppna celler och en aluminiumlaminering. När det gäller tillverkargarantin på 15 år får man inte blunda för att användaren vid en reklamation är skyldig att bevisa att produkten har installerats fackmässigt korrekt.

I Tyskland motsvarar användningen av mineralull för kyltillämpningar kraven i DIN 4140. Den är endast tillförlitlig vid användning av en dubbelmantlad, en luft- och diffusionstät, svetsad eller lödad inkapsling av metall. Det kräver dock avsevärd tidsåtgång och höga kostnader och används som regel inte.

Kylisoleringsmaterial ska ha en materialstruktur med slutna celler, ett högt ånggenomgångsmotstånd och låg värmeledningsförmåga. Det är enda sättet att varaktigt reducera diffusionsprocesserna till ett minimum.

Tips: En aktuell informationskampanj från Armacell belyser risken för att isoleringsmaterial tar upp fukt. Med hjälp av videofilmer, informationsgrafik, broschyrer och en special på webbsidan förklarar företaget effekten av genomfuktiga isoleringar. Mer information finns på www.armaflex.se

 

 

Om Armacell

Som uppfinnare av flexibla isoleringsmaterial för anläggningsisolering och ledande leverantör av tekniska skum utvecklar Armacell innovativa och säkra termiska, akustiska och mekaniska lösningar med hållbart mervärde åt sina kunder. Armacell-produkter bidrar varje dag på ett avgörande sätt till att öka energieffektiviteten i hela världen. Med 3 100 medarbetare och 24 tillverkningsplatser i 16 länder är företaget idag aktivt inom de två affärsområdena Advanced Insulation och Engineered Foams och genererade 2018 en omsättning på 610 miljoner euro och ett justerat EBITDA på 106 miljoner euro. Armacell koncentrerar sig på tillverkning av isoleringsmaterial för anläggningsisolering, högeffektsskum för högteknisk och lätt byggnadsindustri samt tekniken för nästa generations aerogelmattor. Mer information finns på: www.armacell.com