Profisol

Dataskyddsförordningen GDPR

Integritetspolicy / GDPR

Integritetspolicy gällande våra affärspartners 

Inom Profisol AB samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som representanter för våra kunder och leverantörer. Det är av största vikt för oss att de personuppgifter vi samlar in inte sprids till obehöriga eller missbrukas. Denna integritetspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar personuppgifter rörande dig som representant för våra kunder och leverantörer, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.

Våra grundläggande principer är att: 

Innehåll: 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift avser varje upplysning eller kombination av upplysningar som kan knytas till en identifierad, enskild, nu levande fysisk person. Exempel är namn, personnummer etc.

Vilken typ av information samlar vi in? 

I samband med att vi lägger upp ett kundkonto samlar vi in följande:

Vad använder vi informationen till? 

Identifiering och kontakt Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund/leverantör eller som representant för kund/leverantör. Dina personuppgifter används även för att vi ska kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar eller erbjudanden/aktiviteter. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar, ge tekniskt support samt utreda t ex reklamationer. Rättslig grund: Registrerade kunder/leverantörer eller deras representanter – fullgörande av avtal. 

Genomförande av köp/beställning Personuppgifterna för dig som kund/leverantör eller som representant för kund/leverantör används för att vi ska kunna sälja och köpa produkter (inklusive att genomföra leveranser). I de fall köpet innebär att leverans skall ske med hjälp av tredje part (t ex extern fraktförare) kan vi vidarebefordra aktuella kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig.  Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket för enskilda firmor innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag.) Rättslig grund: Köpeavtal

Informationsutskick Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig som kund eller representant för kund uppdaterad om våra senaste produkter och aktiviteter. Om Du inte vill ta del av dessa utskick kan Du avanmäla Dig. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp, priser eller förändringar i våra villkor och policyer. Rättslig grund: Berättigat intresse

Säkerhet och rättsliga förpliktelser Vi samlar även in och behandlar personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan t ex avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring. Rättslig grund: Fullgöra eventuell rättslig förpliktelse eller berättigat intresse.

Vem delar vi informationen med? 

Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden) För att kunna leverera varor till dig delar vi din information med våra underleverantörer och andra bolag inom vår koncern. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vissa av våra underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla produkten till dig överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer. 

Samarbetspartner Vi anlitar tredje part för utskrift och distribution av fakturor. Vi kan också anlita tredje part för till exempel utskick av prisinformation och produktnyheter. 

Myndigheter Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket eller Polismyndigheten. 

Övriga Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, organisationer eller personer. 

Hur länge lagrar vi informationen? 

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. 

Ett kundkonto är öppet så länge kontot är aktivt och därefter som längst 36 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. För dig som representant för en kund sparar vi din information så länge kundkontot är öppet eller, i de fall vi får information om att du inte längre representerar kunden, upp till 2 månader efter att vi erhållit sådan information. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Ett leverantörskonto är öppet så länge kontot är aktivt och därefter som längst 36 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. För dig som representant för en leverantör sparar vi din information så länge leverantörskontot är öppet, eller i de fall vi får information om att du inte längre representerar leverantören, upp till 3 månader efter att vi erhållit sådan information. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar att som personuppgiftsansvarig hantera de personuppgifter som vi samlar in med försiktighet. Vi arbetar ständigt, tillsammans med våra IT-partners, med att skydda din integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer och riktlinjer.  

Policyer och riktlinjer 

Inom Profisol finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras, vilket bidrar till en medvetenhet kring hur man hanterar sådan information på ett korrekt och säkert sätt.

Vilka rättigheter har du? 

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande: 

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta oss omgående (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

Kontaktuppgifter till oss 

Profisol AB, 556694-1653, Boställsvägen 7, 702 27 Örebro, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Behöver du få kontakt med oss gällande dataskydd når du oss på telefon 019-12 89 50 Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).