Profisol
cellegummi isolering teknisk rom

3 tips på varför isolering av kalla rör är så viktigt

Vinteråret betyder kyla, vilket i sin tur betyder utmaningar för den som isolerar. Vi ger dig tre tips på varför kalla rör bör isoleras.

1. Att minska värmeförlusterna 

När ett vattenrör befinner sig i ett slutet/ouppvärmt utrymme där omgivningstemperaturen kan falla ner till 0˚C, kan det resultera i att vattnet fryser, vattenröret utvidgas och spricker.

Visste du att rätt isolering kan minska värmeförlusterna med upp till 87 %?

Isoleringens mekaniska egenskaper är viktiga, men samtidigt måste isoleringen klara en hög, termisk belastning. I stora industrianläggningar där exempelvis flytande gas transporteras (LNG/LPG) liksom etylen och ammoniak, vilket används i många industriella processer, förekommer det en hel del temperatursvängningar. Isoleringen måste kunna stå emot dessa, eftersom mediets temperatur behöver hållas konstant i rörledningen. Om temperaturvariationer uppstår kan det leda till att mediet blir oanvändbart. Isoleringsmaterialet ska inte leda kylan inifrån och ut och omgivningstemperatur får inte värma upp mediet i röret.  Om rörledningarna är otillräckligt isolerade eller felisolerade, kan följderna bli stora energiförluster, variationer i processförloppet och i extrema fall totalstopp i industrianläggningen. Detta leder i sin tur till höga kostnader på grund av utsläpp av mycket brandfarliga gaser.

2. Kondenskontroll mot korrosion 

Om rörets yttemperatur sjunker och blir lägre än den aktuella omgivningstemperaturen uppstår kondens, vilket nästan alltid orsakar korrosion. Isoleringens uppgift är att motverka detta på ett säkert sätt och förhindra att kondens uppstår överhuvudtaget. Därför behöver isoleringsmaterialen också ha ett högt diffusionsmotstånd mot vattenånga. Kondens leder också till mögeltillväxt som minskar utrustningens effektivitet.

3. Välj rätt isolering och undvik negativa konsekvenser

Cellgummiprodukter som Kaiflex® KKplus eller Armaflex® AF har ett lågt λ-värde (värmeledningsförmåga), ett högt µ-värde (diffusionsmotstånd mot vattenånga) och en stängd cellstruktur. De här standardprodukterna lämpar sig särskilt väl i driftstemperaturer mellan -50 °C och +110 (+85) °C. Användningsområdena begränsar sig därför huvudsakligen till VVS-områden, där kanaler och rör behöver isoleras.

Ladda ner dokumentation